Basisschool Schinveld voor ontwikkeling en welzijn

Medezeggenschapsraad info

Medezeggenschapsraad

Een school is niet alleen een gebouw

Als je aan school denkt, dan denk je al snel aan een gebouw. Een school is een leefgemeenschap van mensen. Op elke school worden beslissingen genomen, die direct te maken hebben met het onderwijs dat daar wordt gegeven. Bij het nemen van deze beslissingen moet rekening worden gehouden met het belang van alle betrokkenen.

De Medezeggenschapsraad heeft invloed op de beslissingen.

Advies- en instemmingsrecht

De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Volgens de wet kent de MR twee rechten : adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR, al dan niet gevraagd, geeft (b.v. vakantieregelingen). Beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, kan het bestuur niet zonder toestemming van de MR nemen. Voorbeelden hiervan zijn: verandering van de grondslag van de school, fusie met een andere school of de besteding van de middelen, zoals b.v. de vrijwillige ouderbijdrage. Voor welke beslissingen de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS 2007) en in het medezeggenschapsreglement.

Vergaderingen zijn openbaar

Eén van de taken, die de wet aan de MR oplegt, is de openheid aan de school te bevorderen. Daarom zijn de besprekingen van de MR openbaar. Alleen in bepaalde gevallen kan de voorzitter besluiten achter gesloten deuren te vergaderen. Bent u geïnteresseerd ? Kom dan eens kijken ! Het tijdstip van vergaderingen en de agenda wordt vooraf via de website van de school bekend gemaakt. Hier kunt u ook de notulen nalezen.

MR-leden

De MR bestaat 6 leden, waarvan 3 namens de ouders en 3 namens de leerkrachten.

Hieronder ziet u de  huidige MR-leden

Ouders

Leerkrachten

Adviseur

George Moulen

Carolien Postuma

Marion Kleinen - Fredrix

Thijs Beckers

Lars Geraets

Lars Wullenweber

Jacqueline Ederer

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

MOVARE heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies of verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR-en) van de afzonderlijke scholen. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel wordt van hen enige binding met een school uit de betreffende regio verwacht. 

Voor het GMR-reglement en de samenstelling van de GMR, zie www.movare.nl > GMR.

Informatie

Basisschool Schinveld
Kloosterlaan 7E
6451 EN Schinveld
T: 045 - 525 35 53
E: info.rkbsschinveld@movare.nl

Disclaimer

Basisschool Schinveld is een school van

Movare